Všeobecné obchodní podmínky k nájmu obytného vozu

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

 • 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) vydané společností Dream PRO s.r.o. se sídlem Holečkova 789/49, 150 00 Praha 5, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 198891, zastoupené Lubomírem Machoněm, jednatelem, který je i provozovatelem webových stránek www.dreamvanlife.cz, (dále jen „pronajímatel“), upravují nájem obytných vozů. 
 • 1.2. VOP upravují vzájemná práva a povinnosti mezi pronajímatelem a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „nájemce“), jež vyplývají ze smlouvy o nájmu obytného vozu, popř. dalších smluv s tímto nájmem obytného vozu souvisejících (dále jen „smlouva o nájmu“). 
 • 1.3. Tyto VOP jsou nedílnou součástí smlouvy o nájmu. Smlouva o nájmu a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu o nájmu lze uzavřít v českém jazyce. 
 • 1.4. Smluvní vztah mezi pronajímatelem a nájemcem vzniká okamžikem provedení rezervace a uhrazením zálohy na bankovní účet pronajímatele. 

 

2. PODMÍNKY NÁJMU 

2.1. VĚK A DOKLADY 

 • 2.1.1. Nájemce musí být držitelem řidičského oprávnění skupiny B po dobu nejméně 3 let a musí dovršit věk 21 let. 
 • 2.1.2. Nájemci bude obytný vůz pronajat po předložení dvou (2) dokladů totožnosti, a to občanského průkazu a řidičského průkazu. Pokud je nájemce právnická osoba, bude nutné předložit výpis z obchodního rejstříku nebo jiného veřejnoprávního registru dosvědčujícího oprávnění jednání za danou osobu. 
 • 2.1.3. Obytný vůz smí řídit pouze nájemce a osoby uvedené ve smlouvě o nájmu jako další řidiči, tyto osoby musí rovněž splňovat podmínky stanovené v odst. 2.1.1. V obytném voze mohou cestovat maximálně 4 osoby. Nájemce odpovídá za osoby, kterým umožní v době nájmu vozidlo používat a řídit, kdy za ně přejímá i veškerou odpovědnost a případné škody způsobené těmito osobami pronajímateli nahradí. 

2.2. DOBA NÁJMU 

 • 2.2.1. Minimální délka nájmu obytného vozu pro jednotlivé sezóny kalendářního roku je následující: Sezóna A - 1. 7. – 31. 8. 7 dní, Sezóna B - 1. 6. – 30. 6. a 1. 9. – 30. 9. 3 dny, Sezóna C není uvedeno v sezoně A nebo B - 3 dny 

2.3. NÁJEMNÉ, POUŽÍVÁNÍ VOZIDLA 

 • 2.3.1. Výše nájemného za obytný vůz a doplňkové vybavení je uvedena v ceníku pronajímatele, který je uveřejněn na webových stránkách na adrese https://dreamvanlife.cz/cenik nebo ve smlouvě (v případě rozdílu platí výše nájemného uvedená ve smlouvě). Nájemné je zde uvedené bez / s DPH za každý jeden kalendářní den, po který trvá smlouva o nájmu ode dne převzetí obytného vozidla (popř. ode dne, kdy bylo sjednáno předání a nájemce si obytný vůz řádně nevyzvedne) až do jeho vrácení. Nájemné je hrazeno bezhotovostním převodem na účet pronajímatele č. 7393701001/5500 vedený u Raiffeisen Bank, a.s. (dále jen „účet pronajímatele“).
 • 2.3.2. V částce nájemného je zahrnuto: pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem obytného vozu; havarijní pojištění obytného vozu; pravidelný servis a údržba obytného vozu zajištěná pronajímatelem před předáním obytného vozu nájemci; dálniční známka platná na území České republiky; běžné opotřebení obytného vozu; výměna provozních kapalin; základní čištění interiéru včetně dezinfekce ozónem. 
 • 2.3.3. V částce nájemného není zahrnuto: doplňování kvalitního paliva diesel; nutné opravy obytného vozu, které nastanou v důsledku použití nekvalitních pohonných hmot; opravy a výměny pneumatik při defektu či dalšího příslušenství obytného vozu; spoluúčast; mýtné a jiné silniční poplatky, a to včetně pokut od policejního či jiného podobného orgánu jakéhokoliv státu; nadměrné opotřebení či poškození obytného vozu; veškeré další náklady spojené s provozem obytného vozu, pokud není těmito VOP stanoveno jinak. 
 • 2.3.4. Při nájmu obytného vozu na dobu kratší než 7 dní (tj. v případě doby nájmu v počtu 1 až 6 dní) je nájemci účtován jednorázový servisní poplatek ve výši 1500 Kč. Servisní poplatek zahrnuje náklady na provoz obytného vozu (plynové lahve, chemii do wc, plnou nádrž na vodu, doplněné provozní kapaliny) a kompletní čištění interiéru i exteriéru vozu. 
 • 2.3.5. Nájemce před vrácením obytného vozu doplní pohonné hmoty tak, aby nádrž byla plná. Pakliže se tak nestane, je povinen pronajímateli uhradit částku odpovídající ceně paliva + 300 Kč. 
 • 2.3.6. Obytné vozidlo bude vráceno s vyprázdněným WC. Pakliže se tak nestane, je nájemce povinen pronajímateli uhradit částku 1500 Kč. 
 • 2.3.7. Použití obytného vozidla k osobním výdělečným, obchodním, reklamním účelům či přepravě jiného nákladu než osob se zavazadly je zakázáno. Použití obytného vozidla k testování, soutěžním nebo závodním účelům je také zakázáno. Obytné vozidlo nesmí být použito ani k tažení jiných vozidel či břemen pouze homologovaného přívěsného vozíku do 750 kg.

2.4. PLATEBNÍ PODMÍNKY, UZAVŘENÍ SMLOUVY 

 • 2.4.1. Pro rezervaci vozu vyplní nájemce rezervační formulář na webových stránkách www.dreamvanlife.cz. Rezervaci odešle nájemce pronajímateli kliknutím na tlačítko „Rezervovat“. Před potvrzením rezervace nájemce zaškrtne políčko, že souhlasí s těmito VOP. Kliknutím na tlačítko „Rezervovat“, resp. zaškrtnutím políčka se souhlasem s VOP a potvrzením rezervace nájemce potvrzuje, že se před učiněním objednávky a uzavřením smlouvy o nájmu vozu seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 občanského zákoníku, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v okamžiku potvrzení rezervace. 
 • 2.4.2. Nájemce po dokončení rezervace obdrží prostřednictvím e-mailu náhled smlouvy o nájmu, VOP a výzvu k úhradě zálohy. Nájemce je povinen do tří (3) pracovních dnů zaplatit zálohu ve výši 30 % z celkové částky nájemného představující blokaci termínu (dále jen „rezervační poplatek“). 
 • 2.4.3. Smluvní vztah mezi nájemcem a pronajímatelem vzniká doručením potvrzení rezervace na e-mailovou adresu nájemce uvedenou v rezervačním formuláři. Tímto okamžikem je uzavřena smlouva o nájmu obytného vozu, která nabývá účinnosti okamžikem uhrazení rezervačního poplatku. V případě, že nájemce neuhradí rezervační poplatek do tří (3) pracovních dnů od přijetí potvrzení objednávky, rezervace je zrušena a smlouva o nájmu zaniká. 
 • 2.4.4. Smlouvu o nájmu, již podepsanou pronajímatelem, obdrží nájemce od pronajímatele při předání vozu.  Smlouva bude vyhotovena ve dvou provedeních z nichž každá strana obdrží vždy po jedné kopii. Pokud nájemce odmítne smlouvu podepsat jeho rezervace bude zrušena se 100% storno poplatkem. Smlouva a faktury budou uloženy v archivu pronajímatele. Písemné vyhotovení smlouvy a případně faktury budou uloženy v uzamčené skřínce v provozovně pronajímatele. Na žádost nájemce k ní pronajímatel umožní nájemci přístup. 
 • 2.4.5. Doplatek nájemného nájemce uhradí bezhotovostně převodem na účet pronajímatele, a to nejpozději v den splatnosti uvedený na zálohové faktuře, kterou zašle pronajímatel nájemci e-mailem spolu s podepsanou smlouvou o nájmu. 
 • 2.4.6. Kauci nájemce uhradí předáním v hotovosti při převzetí vozu.
 • 2.4.7. Nájemce souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy o nájmu. Náklady vzniklé nájemci při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy o nájmu (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí nájemce sám. 

2.5. KAUCE 

 • 2.5.1. Vratná kauce činí 25 000 Kč a je určena pro úhradu případných vzniklých škod, které nejsou kryty pojištěním/havarijním pojištěním, poškození interiéru a exteriéru obytného vozu a neodstranitelného znečištění či jiných pohledávek pronajímatele vůči nájemci. Veškeré tyto pohledávky má pronajímatel právo započíst proti pohledávce nájemce na vrácení kauce. 
 • 2.5.2. Kauci nebo její zbývající část vrátí pronajímatel bezhotovostně nájemci do 14 dnů od vrácení vozu po provedení případných zápočtů oprávněných nároků. V případě rozsáhlejších či skrytých škod či škod způsobených v důsledku pojistné události je však pronajímatel oprávněn kauci nebo její zbývající část zadržovat až do doby vyúčtování pojistné události pojišťovnou a vyplacení pojistného plnění pronajímateli. 

2.6. STORNO POPLATEK ZA ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY 

 • 2.6.1. Storno poplatek je účtován v případě, že nájemce zruší závaznou objednávku obytného vozu po uhrazení rezervačního poplatku. Nájemce je povinen uhradit částku v následující výši: 
  • a) 30 % z celkové částky nájemného při zrušení rezervace 30 dní a více před začátkem nájmu; 
  • b) 50 % z celkové částky nájemného při zrušení rezervace 15–30 dní před začátkem nájmu; 
  • c) 100 % z celkové částky nájemného při zrušení rezervace 14 a méně dní před začátkem nájmu nebo nedostavení se k převzetí obytného vozu ve stanovený termín nebo nesplnění podmínek k jeho převzetí dle ustanovení 2.1. VOP. 
 • 2.6.2. Při předčasném ukončení nájmu se již zaplacená a nespotřebovaná část nájemného (tj. nájemné za dny, které nájemce nevyužije) nevrací a částka náleží pronajímateli. 

 

3. POJIŠTĚNÍ 

 • 3.1. Pronajímatel má na obytný vůz uzavřené pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, přičemž územní platnost tohoto pojištění určuje tzv. bílá (zelená) karta. Nájemce je povinen dbát územní platnosti a pohybovat se jen na daném území. 
 • 3.2. Obytný vůz je rovněž pojištěn havarijním pojištěním, které pokrývá škodu způsobenou živly nebo vzniklou v důsledku havárie, odcizení či vandalismu. Spoluúčast je stanovena ve výši min. 10000 Kč, tuto částku může v případě pojistné události odečíst pronajímatel z uhrazené kauce či ji do vyřešení pojistné události dočasně blokovat. Pronajímatel také uzavřel pojištění skel vozidla. 
 • 3.3. Havarijní pojištění se nevztahuje zejména na: přepravovaná zavazadla a náklad; poškození interiéru nájemcem (zničení, odcizení); škody vzniklé při prokazatelném poškození pronajatého vozu nájemcem; škody po požití alkoholu, omamných, psychotropních a jiných návykových látek nájemcem; škody zaviněné nájemce neodborným a nesprávným používáním obytného vozu a jeho příslušenství (např. natankování nafty do vodní nádrže, poškozená markýza špatnou manipulací, nezasunuté nástupní schůdky při popojíždění, nesprávné upevnění nákladu apod.); případný požár ve vozidle způsobený nájemcem; poškození či ztrátu příslušenství vozu zaviněné nájemcem; škodu způsobenou vniknutím třetí osoby a krádeži příslušenství nebo předmětů umístěných uvnitř vozidla při nezabezpečeném či neuzavřeném vozidle; poškození markýzy, nástupních schůdků či otevřených dveří vzniklé důsledkem větru; odcizení vozidla, pokud nebylo řádně uzavřeno a uzamčeno; odcizení nebo ztrátu pohonných hmot; zpronevěru vozidla nájemcem; poškození pneumatik a disků kol vozidla. Škoda tohoto typu bude případně stržena z kauce; pokud výše kauce nepostačí na pokrytí vzniklé škody, má nájemce povinnost vzniklý rozdíl doplatit do pěti (5) pracovních dnů.

 

4. NEHODY A PORUCHY 

 • 4.1. Nájemce je povinen ohlásit pronajímateli bez zbytečného odkladu telefonicky jakoukoliv vzniklou škodu, a to na telefonní číslo: +420 770 147 022, +420 777 866 562. Dopravní nehodu navíc ohlásí v každém případě škody i policii, kterou k nehodě přivolá a o nehodě zajistí co nejvíce důkazů (účastníky, svědky, fotodokumentaci apod.). 
 • 4.2. Nájemce je povinen při jakékoliv nehodě, živelné události, vniknutí třetí osoby do obytného vozu, či odcizení obytného vozu povinen ohlásit událost příslušné policii a vyžádat si od ní doklad o provedeném šetření. 
 • 4.3. Jakoukoli závadu, poruchu či potřebu opravy je nájemce rovněž povinen bez zbytečného odkladu ohlásit pronajímateli. Nájemce není oprávněn k provádění jakýchkoliv oprav či úprav vozu bez výslovného svolení pronajímatele. Jelikož jsou obytné vozy kryty zárukou výrobce, je nutné případnou záruční opravu provést v autorizovaném servisu výrobce. 
 • 4.4. Pronajímatel má pro případ nehody, poruchy, živelní události nebo odcizení sjednanou asistenční službu v rozšířeném rozsahu dostupnou na telefonním čísle 1224 (pro ČR) nebo +420 241 114 114 (Generali České pojišťovny pro volání ze zahraničí). Informace o asistenční službě najdete na stránce https://www.digital-assistance.com/?session=1677060785157-sNJXX5mOc_ynvuE_IZvi6&token=6ESG3CZX92 .
 • 4.5. Pronajímatel neodpovídá nájemci za škodu způsobenou na věcech vnesených do obytného vozu či věcech, které budou uloženy v externích úložných prostorech vozu (střecha aj.). 
 • 4.6. Za každou škodní událost se nájemce zavazuje uhradit pronajímateli paušální administrativní náklady ve výši 2 000 Kč. 

 

5. SANKCE 

 • 5.1. Nájemce je povinen dbát o předané listiny a klíče. V případě ztráty klíčů od obytného vozu, osvědčení o registraci obytného vozu, bílé (zelené) karty, servisní knížky nebo ostatní dokumentace či její části, je pronajímatel po nájemci oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč, a to za každou ztracenou položku. 
 • 5.2. Nájemce odevzdá obytný vůz v čistém stavu. Pokud nájemce vrátí pronajímateli obytný vůz ve znečištěném stavu, je pronajímatel po nájemci oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 2000 Kč. V případě velmi znečištěného vozu až 5 000 Kč.
 • 5.3. Nájemce musí obytný vůz vrátit do sjednané doby. V případě, že bude pronajímatel v prodlení s vrácením obytného vozu, než jak je ujednáno ve smlouvě o nájmu, bude pronajímatel oprávněn naúčtovat nájemci částku ve výši 100% denní sazby za každých 24 hodin trvání tohoto prodlení. 
 • 5.4. Za porušení povinnosti vyzvednutí vozidla ve sjednané době předání může pronajímatel uplatnit smluvní pokutu ve výši denní sazby nájmu za dobu prodlení s vyzvednutím vozidla. 
 • 5.5. Uvedenými smluvními pokutami není dotčeno právo pronajímatele požadovat v plné výši náhradu škody. Uplatněné smluvní pokuty pronajímatel může započítat na předem zaplacené částky nájemcem. 

 

6. PŘEDÁNÍ A VRÁCENÍ VOZIDLA 

 • 6.1. Pronajímatel se zavazuje vůz předat nájemci na adrese Jateční 51, 400 01 Ústí nad Labem, a to poté, co nájemce prokáže splnění podmínek nájmu, zejména ustanovení 2.1. VOP a předání podepsané smlouvy o nájmu. 
 • 6.2. Den převzetí obytného vozu je sjednán ve smlouvě o nájmu a nájemce je povinen si jej v tento den a v předem domluvený čas v místě předání osobně převzít. Přesný čas předání si nájemce telefonicky nebo prostřednictvím emailu dohodne předem s pronajímatelem. 
 • 6.3. Pronajímatel nájemci předá obytný vůz čistý, s plnou nádrží pohonných hmot a doplněnou AdBlue, plnou lahví PB na vaření, s chemickými prostředky do WC a toaletním papírem, včetně WC a náhradní sady chemie, rovněž s plnou nádrží s pitnou vodou, plně nabitou palubní baterií a vyprázdněnou nádrží na odpadní vodu. 
 • 6.4. Při převzetí obytného vozu je sepsán předávací protokol, který zachycuje stav vozu, a nájemce i pronajímatel tento protokol podepíší. Součástí předávacího protokolu je i poučení nájemce o technických parametrech obytného vozu. 
 • 6.5. Pronajímatel i nájemce je oprávněn před a po předání obytného vozu o jeho stavu pořídit fotografický záznam nebo videozáznam. 
 • 6.6. Nájemce je povinen vrátit pronajímateli obytný vůz nejpozději v den skončení nájmu, a to na adresu a v čase uvedeném ve smlouvě o nájmu. 
 • 6.7. Nájemce obytný vůz vrátí pronajímateli zpět čistý, uklizený ve stavu, v jakém mu byl předán k užívání. Nájemce vyprázdní nádobu na odpadní vodu a WC nádobu na fekálie, tu vypláchne čistou vodou. Dále nájemce vrátí obytný vůz s plnou nádrží na pohonné hmoty. Pokud nájemce použije lékárničku nebo hasicí přístroj, kterým je vozidlo vybaveno, je povinen zakoupit nové. 
 • 6.8. Aktuální stav vozu při vrácení je zapsán do předávacího protokolu, který podepíše nájemce i pronajímatel. 

 

7. PROVOZ OBYTNÉHO VOZU 

 • 7.1. Nájemce a osoby s ním cestující jsou povinny obytný vůz užívat striktně na pozemních komunikacích, dle právního řádu země, ve které se nachází, stejně tak v souladu s návodem k obsluze obytného vozu a náležitou péčí. 
 • 7.2. Nájemce je oprávněn s vozem vyjíždět do zahraničí v rámci Evropy dle platnosti pojíštění viz. bílá (zelená karta) s výjimkou Ruské federace, Ukrajiny, Běloruské republiky a Moldavské republiky. 
 • 7.3. V obytném voze je zakázáno kouřit s tím, že nájemce odpovídá za všechny osoby, které obytný vůz užívají společně s ním, aby dodržovala veškerá omezení. 
 • 7.4. V obytném voze je zakázáno přepravovat domácí mazlíčky. 

 

8. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O NÁJMU OBYTNÉHO VOZU 

 • 8.1. Pronajímatel může odstoupit od smlouvy o nájmu v případě, že nájemce neuhradí kauci nebo jakoukoliv část nájemného v řádném termínu, toto odstoupení ze strany pronajímatele nezbavuje nájemce povinnosti uhrazení storno poplatku. 
 • 8.2. V případě, že před předáním vozu dojde v souvislosti s jeho užíváním předchozím nájemcem k takovému poškození, které znemožňuje předání vozu nájemci, je na takový případ nahlíženo jako na vyšší moc a pronajímatel si vyhrazuje právo od nájemního vztahu jednostranně odstoupit, tj. zrušit objednávku. V takovém případě se pronajímatel s nájemcem pokusí dohodnout na změně doby nájmu vozidla; nedohodnou-li se, vrátí pronajímatel nájemci zpět již uhrazené nájemné nebo jeho část či jiné platby uhrazené nájemcem na základě objednávky vozu. 
 • 8.3. Nájemce (spotřebitel) bere na vědomí, že nemá právo odstoupit od smlouvy o nájmu bez uvedení důvodu do 14 dnů od úhrady rezervačního poplatku dle ustanovení § 1837 písm. j) občanského zákoníku, protože pronajímatel poskytuje plnění v určeném termínu. 

 

9. POUČENÍ NÁJEMCE 

 • 9.1. Nájemce bere na vědomí, že pronajímatel zpracovává jeho osobní údaje za účelem uzavření a plnění smlouvy o nájmu v souladu s příslušnými právními předpisy o ochraně a zpracování osobních údajů (GDPR). Pronajímatel prohlašuje, že bude osobní údaje zpracovávat pouze v nezbytném rozsahu k naplnění stanoveného účelu, ke kterému byly osobní údaje shromážděny. Informace o zpracování osobních údajů jsou zveřejněny na webových stránkách pronajímatele. 
 • 9.2. Vyřizování stížností zajišťuje pronajímatel prostřednictvím e-mailové adresy info@dreamvanlife.cz. Informaci o vyřízení stížnosti nájemce zašle pronajímatel na e-mailovou adresu nájemce. 
 • 9.3. V případě sporu mezi pronajímatelem a nájemcem je k jeho mimosoudnímu řešení příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 00020869, www.coi.cz. Zahájit alternativní řešení sporu je rovněž možné prostřednictvím stránek https://ec.europa.eu/consumers/odr. Pokud bude spor řešen v rámci soudního řízení a půjde o vztah mezi podnikateli, bude k jeho řešení na základě určení pronajímatelem a nájemcem příslušný Okresní soud v Ústí nad Labem, Kramoly 641/37, 400 03 Ústí nad Labem. 
 • 9.4. Smluvní vztahy jsou uzavírány v souladu s právním řádem České republiky a též se řídí právními předpisy České republiky. Záležitosti a právní vztahy, které nejsou výslovně upraveny v těchto VOP nebo smlouvě o nájmu se řídí zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. 
 • 9.5. Obytný vůz je z důvodu bezpečnosti vybaven GPS lokalizátorem polohy, a to včetně další potřebné elektroniky, jež zaznamenává a uchovává provozní údaje obytného vozu, což tímto bere nájemce na vědomí. 

 

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ VOP 

 • 10.1. Tyto VOP jsou platné a účinné od 1.3.2023 
 • 10.2. Kontaktní údaje pronajímatele: Holečkova 789/49, 150 00 Praha 5, e-mail: info@dreamvanlife.cz, tel. +420 770 147 022, +420 777 866 562. Pronajímatel neposkytuje jiný prostředek on-line komunikace.