Provozní a návštěvní řád

 1. Zakoupením balíčku posezení či vstupenky a vstupem do prostor konání akce Sady 22 - Letní biják návštěvník vyjadřuje svůj souhlas být vázán podmínkami a obsahem tohoto Návstěvního a provozního řádu. Návštěvní a provozní řád se vztahuje na konání promítání Letního bijáku v areálu Městských sadů v Ústí nad Labem.
 2. Návštěvník Letního bijáku je povinen se na vyzvání prokázat členovi ochranky či organizátorovi platnou vstupenkou a je povinen si ji u sebe ponechat po celou dobu pobytu v prostorách pořádání akce.
 3. V případě zakoupení balíčku posezení je návštěvník povinen na vyzvání prokázat členovi ochranky či organizátorovi platný doklad o zakoupení a je povinen si jej u sebe ponechat po celou dobu pobytu v prostorách pořádání akce.
 4. V případě zakoupení balíčku posezení vám bude místo přiděleno organizátorem až po vašem příchodu do prostor konání akce.
 5. Návštěvník je povinen řídit se ustanoveními návštěvního a provozního řádu a pokyny provozovatele, dodržovat pravidla bezpečnosti, slušného chování a dbát na pořádek a čistotu. Chovat se slušně a ukázněně tak, aby neohrožovali ostatní ani sami sebe. Provozovatel - společnost Dream PRO, s.r.o. (dále jen jako Provozovatel) si vyhrazuje právo vykázat zákazníka z prostor akce Letní biják při nevhodném chování a porušení některého ze zákazů uvedených v provozním řádu a to bez nároku na vrácení peněz.
 6. Návštěvník je povinen dbát pokynů členů ochranky a provozovatele při vstupu na akci, při samotné projekci a také při odchodu z akce.
 7. Návštěvník vstupem do prostoru Letního bijáku souhlasí s pořízením fotografií v prostorách konání akce, s jejich následným umístěním na webových stránkách provozovatele a s užitím pro další PR účely provozovatele.
 8. Návštěvník vstupem do prostor akce Letní biják souhlasí s dodržování hygienických pravidel v souvislosti s nařízením vlády ČR.
 9. Provozovatel si vyhrazuje právo trvale či dočasně zakázat vstup osobám, které opakovaně vyvolávají konfliktní situace v prostorách akce Letní biják.
 10. Provozovatel si vyhrazuje právo na náhradu škody na vybavení zařízení prostor (projektor, projekční plátno, oplocení, posezení). Při úmyslném zničení, poškození či zdemolování majetku nebo vybavení vyšší hodnoty je zákazník povinen uhradit vzniklou škodu v plné výši dle rozsahu poškození.
 11. Provozovatel si vyhrazuje právo zakázat do prostor akce Letní biják osobě, která je pod vlivem alkoholických nápojů, drog či jiných psychotropních a návykových látek.
 12. Provozovatel neodpovídá za poškození, ztrátu nebo zničení věcí volně odložených v prostorách akce Letní biják.
 13. V případě porušení těchto pravidel je provozovatel akce Letní biják oprávněn návštěvníka vykázat z prostor a návštěvník je povinen na výzvu provozovatele, resp. jím pověřené osoby prostory opustit. Návštěvník v takovém případě nemá právo na vrácení vstupného. V případě, že návštěvník neuposlechne výzvy provozovatele k opuštění prostor, provozovatel je oprávněn přerušit nebo zrušit příslušné představení. Návštěvník, který toto přerušení nebo zrušení představení zavinil svým jednáním, nese plnou odpovědnost za takto vzniklé škody.
 14. Děti musí být v doprovodu a pod trvalým dozorem rodičů, odpovědné osoby či jiné dospělé osoby, která za ně nese odpovědnost po celou dobu pobytu na akci Letní biják.
 15. V celém prostoru akce Letního bijáku platí zákaz prodeje alkoholu osobám mladším 18 let.
 16. Vstup do areálu je na vlastní riziko držitele vstupenky.

 
Důležitá upozornění

Pokud budou některá představení zrušena z důvodů, které nelze předvídat, (nelze předpovídat bouřku, blesky, silný vítr, výpadek elektrického proudu, atp.) nebo dojde k selhání technických zařízení, lze nárokovat vrácení vstupného po předložení vstupenky za zrušené představení; právo na vrácení vstupného lze uplatnit nejpozději do 10 dnů od příslušné události, a to jen tehdy, pokud byl film promítnut jen do poloviny své stopáže.

V celém prostoru akce Letní biják je zakázáno:

 • Pohybovat se v místech, která jsou označená jako nebezpečná, či označena upozorněním Zákaz vstupu – nebezpečí úrazu.
 • Manipulovat s otevřeným ohněm (pokud to není z provozních důvodů předem povoleno, např. během kulturních akcí), výbušninami, jedovatými látkami, chemikáliemi a jinými předměty ohrožujícími zdraví a bezpečnost.
 • Vylepovat reklamní a informační plakáty, instalovat ostatní reklamní zařízení bez písemného souhlasu zodpovědné osoby provozovatele letního kina.
 • Do prostor konání akce přivádět zvířata, která by mohla ohrozit bezpečnost a zdraví ostatních návštěvníků nebo dalších zvířat, a mohla by též rušit svým hlasitým projevem filmové představení.
 • Pořizovat během filmového představení jakékoli zvukové, obrazové či zvukově obrazové záznamy na jakékoli zařízení umožňující zhotovení takových záznamů.
 • Rušit filmová představení hlasitým hovorem, pískáním a jiným způsobem odporujícím zásadám společenského chování.
 • Používat fyzické síly, neslušných výrazů a gest nebo výrazů či jakýchkoli projevů hanobících rasu, náboženství nebo etnikum.
 • Vnášet do prostor konání akce střelné zbraně nebo být jinak ozbrojen.
 • Jakkoliv poškozovat majetek provozovatele Letního bijáku, včetně psaní, stříkání sprejem, škrábání, apod., úmyslně poškozovat jakékoli zařízení letního kina.